Història de l'Entitat

L’ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT DE CATALUNYA I BALEARS neix el 5 d’abril de 1878 de la fusió d’ “El Laboratorio”, fundat el 15 de gener de 1872 per cinc estudiants de medicina, dos dels quals, Salvador Cardenal i Josep A. Barraquer, havien d’esdevenir dues de les figures més il·lustres de la medicina catalana i l’ “Academia de Ciencias Médicas”, fundada el 1877 i que comptava amb noms tan il·lustres com Jaume Pi i Sunyer, Lluís de Góngora, Joaquim Bonet i Amigó i Agustí Prió.

Amb més de 28.000 socis, la base actual de l’Acadèmia es sustenta en 88 societats per especialitats i en 22 filials territorials.

Durant els primers mesos de l’any 1974, les converses mantingudes a Barcelona entre el Dr. Josep Laporte (president de l’Acadèmia), el Dr. Joan Domènech (president del Col·legi de Metges de Tarragona) i el Dr. Emiliano Fernández fructificaren i es posà en marxa la creació de la “Filial de Tarragona”.

En la reunió de compromissaris del Col.legi de Metges de Tarragona celebrada el dia 2 d’abril del 1974, el Dr. Josep Adserà Martorell proposà segons consta en acta: ...”que demà es celebri una reunió preliminar entre representants dels centres mèdics de la capital, a l’objecte de proposar candidatures per a l’elecció dels companys que tinguin que dirigir la secció delegada de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques”.

En aquesta reunió de facultatius tarragonins i representants de totes les institucions sanitàries de la ciutat, celebrada finalment el dia 5 d’abril del 1974 a la sala d’actes del Col.legi de Metges, es fundà l’Acadèmia de Tarragona i fou escollida, tot preservant l’equitat institucional, la primera junta directiva de l’entitat i el seu primer president, el Dr. Emiliano Fernández. La nova junta directiva es reuní per primera vegada de forma ordinària el dia el 23 d’abril de 1974.

En l’assemblea de compromissaris del Col.legi de Metges de Tarragona celebrada el dia 14 de maig del 1974, el seu president, el Dr. Joan Domenench en el torn de precs i preguntes i segons consta en acta, deixà ben clar que les filials de Reus i Tarragona de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques: “son entitats independents del Col·legi de Metges de Tarragona, però que en qualsevol necessitat que tinguin el Col·legi estarà al seu costat pel que convingui”.

Des del 1974, l’ACMT (Acadèmia de Ciències Mèdiques de Tarragona) és doncs la filial responsable de les activitats mèdiques formatives de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears, en les comarques del Tarragonès, Alt Camp, Baix Penedès i Conca de Barberà. Actualment compta amb uns 500 associats.

Anys 70 (s. XX)

2006-2008

Des del 2009